Юридические услуги в сфере миграционного праваСегодня 22 марта, среда       Работаем Пн - пт с 9:00 до 18:00. Сб и Вс - выходные

Документ Сервис
ПокупкаПродажаНБУ
USD39.8040.3026.7552
EUR39.9040.9031.2608
RUB0.340.380.4262

+38 (096) 355-70-25

+38 (063) 613-54-89

Позвонить по Skype

info@ds.zt.ua

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

на умовах публічної оферти


Фізична особа-підприємець Пінчук Юрій Олегович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 08.10.2014 року за № 23050000000034404), іменований надалі «Виконавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, яка прийняла викладені в Договорі умови і оплатила послуги Виконавця, іменована надалі «Замовник», укласти даний Договір. Кожен окремо далі іменований «Сторона», а разом – «Сторони».

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта — пропозиція Повіреного, опублікована на офіційному веб-сайті Повіреного та адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання юридичних, інформаційних та інших послуг, що містяться в публічній оферті (надалі — Послуг).

Договір — правочин про надання та отримання Послуг, укладений між Повіреним і Довірителем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Довірителем її умов.

Довіритель — фізична особа, яка отримує Послуги на умовах цього Договору.

Акцепт — повна й безумовна згода Довірителя зі всіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до нього, що рівнозначно укладенню Договору та додатків до нього.

Заява-Замовлення — додаток до Договору, який є його невід’ємною частиною, підписання якої Довірителем свідчить про приєднання до Договору (надалі — Заява);

Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках до Договору, доповнюють умови Договору.

Послуги — послуги, що надаються Повіреним Довірителю в межах Договору.

Офіційний веб-сайт Повіреного — www-сервер Повіреного, на якому знаходиться вся необхідна інформація щодо використання Послуг. Веб-сайт Повіреного розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://ds.zt.ua (надалі – Сайт).

Термін дії — період часу, впродовж якого Повірений зобов’язаний на умовах Договору надавати Довірителю Послуги, які були обрані та оплачені Довірителем. Термін дії дорівнює строку виконання робіт, вказаних на сторінках сайту. Довіритель вважається таким, що отримав Послуги, після закінчення Терміну дії.

Припинення надання Послуг — тимчасове припинення надання Послуг до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором. Припинення Договору на будь-який термін внаслідок невиконання Довірителем своїх зобов’язань не тягне за собою пролонгацію Терміну дії.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Повірений надає Довірителю Юридичні Послуги у сфері міграційного права, а Довіритель зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Послуги поділяються на:

2.2.1. інформування на запит Замовника про діюче чинне законодавство України, що стосується міграційного права;

2.2.2. юридичні консультації, які виникли у Замовника з питань міграційного права;

2.2.3. аналіз проблемних питань, які виникли у Замовника у сфері міграційного права, вибір шляхів їх вирішення;

2.2.4. підготовка документів необхідних для отримання іноземцем або особою без громадянства (далі - ОБГ) громадянства України, дозволу на імміграцію, посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні, продовження строку перебування, запрошення іноземців та осіб без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну, виїзду громадянина України на постійне місце проживання за кордон, повернення із-за кордону тощо;

2.2.5. підготовка процесуальних документів при оскарженні незаконних рішень та дій суб’єктів владних повноважень у сфері міграційного права;

2.2.6. оформлення документів у сфері легалізації документів, надання послуг з отримання довідки про несудимість, перекладу документів та інші супутні послуги.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору є обов’язковими для Довірителя та Повіреного. Якщо Довіритель не згоден з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Довіритель, який підписав Заяву, вважається ознайомленим з умовами Договору та таким, що погоджується з усіма умовами договору, переліком робіт, які входять до вибраної ним послуги, орієнтовними строками виконання робіт, вартістю робіт та додаткових послуг.

3.2. Підписання Довірителем Заяви та/або підписання Довірителем довіреності (виписаної на хоча б одного із представників Повіреного) на ведення справ та представлення інтересів свідчить про приєднання Довірителя до Договору відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами.

3.3. Договір починає діяти з дати отримання Повіреним оплати, в розмірі, зазначеному в Заяві Довірителя.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовами надання Послуг є:

4.1.1. ознайомлення Довірителя з умовами цього Договору;

4.1.2. оформлення Довірителем письмової Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовлених Послуг;

4.1.3. оплата Довірителем замовлених Послуг Повіреного;

4.2. Вартість Послуг визначається відповідно до Тарифних планів, опублікованих на Веб-сайті Виконавця.

4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги і вводити нові тарифні плани. Датою набуття чинності нового тарифного плану є дата його публікації на офіційному Веб-сайті Виконавця. Зміна вартості Послуг не поширюється на Послуги, які оплачені Замовником до введення в дію нових тарифів.

4.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України у формі 100 % передоплати. Оплата повинна здійснюватися в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.5. Датою здійснення всіх платежів є дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.6. Виконання послуг підтверджується Актом виконаних робіт, який Виконавець направляє Замовнику протягом 3 робочих днів після закінчення строку надання послуг за цим Договором електронною поштою на надану Замовником електронну адресу.

4.7. Акт виконаних робіт вважається підписаним Сторонами, якщо протягом 3 робочих днів Замовник не звернувся до Виконавця з зауваженнями щодо Акту виконаних робіт.

4.8. У випадку якщо Замовник має претензії до наданих послуг, він направляє свої претензії у письмовій формі на поштову адресу Виконавця або на адресу електронної пошти, визначені на сайті Виконавця.

4.9. Під час замовлення послуг Довіритель повинен передати Повіреному документи, перелік яких залежить від обраного ним виду послуг.

4.10. Документи, які надаються Повіреному для виконання робіт за Договором, не повинні бути простроченими або підробленими. Довіритель несе відповідальність за зміст інформації переданої для виконання робіт та зазначеної у Заяві.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

5.1. Повірений має право:

5.1.1. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього; повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному сайті Повіреного не менш, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2. самостійно встановлювати вартість послуг на Послуги та додаткові послуги.

5.1.3. скорочувати перелік або припиняти надання Послуг Довірителю, якій порушує умови цього Договору;

5.1.4. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.

5.2. Повірений зобов'язаний:

5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором та Заявою;

5.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Довірителем, а також інформації про Довірителя та отримані ним Послуги.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

6.1. Довіритель має право на:

6.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості;

6.1.2. отримання від Повіреного відомостей про здійснені Послуги у порядку, встановленому законодавством;

6.1.3. отримання додаткових послуг Повіреного;

6.2. Довіритель зобов'язується:

6.2.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;

6.2.2. своєчасно повідомляти Повіреного про зміну реквізитів, які були зазначені Довірителем в Заяві.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Повірений та Довіритель несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Всі суперечки по Договору між Повіреним і Довірителем вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.

7.3. Повірений не несе відповідальності за якість надання послуг, якщо Довіритель надав Повіреному неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала вирішення.

7.4. Довіритель не має права відмовитися від послуг за Договором в односторонньому порядку після здійснення замовлення. У випадку такої відмови вважається, що Повірений виконав всі роботи в повному обсязі. Кошти, сплачені на користь Повіреного, не підлягають поверненню у випадку такої односторонньої відмови, якщо Повірений виконав хоча б одну з дій пов'язаних з виконанням робіт за цим договором, як-то: заповнив реєстраційну картку, розробив проект установчих документів та/або рішення про створення юридичної особи. Подальша відмова Довірителя від замовлених послуг не є підставою повернення, які було сплачено Довірителем.

7.5. Подальша відмова Довірителя від замовлених послуг не є підставою для використання коштів, які було сплачено Довірителем, для отримання інших послуг, які надаються Повіреним необмеженому колу юридичних та фізичних осіб.

7.6. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

7.7. Строки виконання робіт за цим договором є орієнтовними.

7.8. Повірений не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що будь-які матеріали в складі наданих Послуг не містять помилок. Повірений робить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Якщо Довіритель виявить в отриманих документах помилки або неточності, які сталися з вини Повіреного, Повірений безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.

7.9. Повірений не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Довірителю в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, неточностей, дефектів, порушення строків виконання робіт, затримок у роботі або передачі даних й інших причин. Повірений приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.

7.10. Повірений не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратах, пов'язаних з порушенням положень оферти Довірителем, Повіреним або іншими особами, або пов'язаним з використанням Довірителем Послуг або результатів Послуг.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його опублікування.

8.2. Строк дії Договору для Повіреного починається з моменту прийняття оферти та діє до моменту отримання від Повіреного будь-яких документів передбачених умовами цього Договору.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОВІРЕНОГО:

Фізична особа-підприємець Пінчук Юрій Олегович, ІПН 2734313058

Місцезнаходження: 10014, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 13, оф. 301.

E-mail: info@ds.zt.ua

Тел.: +38-096-355-70-25

Розрахунковий рахунок 26002010024368, ПАТ «Акцент-Банк» м. Дніпро, МФО 307770, ЄДРПОУ банку 14360080.

10. Способи оплати:

10.1. Безготівкова оплата в будь-якому банку України.

При оплаті вказувати призначення платежу: За юридичні послуги згідно публічної оферти. Платник (ВКАЗАТИ прізвище, ім'я, по-батькові)

10.2. Через Приват 24

Авторизоваться в системе Приват24

Перейти в раздел

Все услуги → По Украине → Ввести реквизиты вручную: расчетный сет, сумму платежа, назначение платежа, поставить галочку (счет получателя открыт в КБ «Приватбанк») → Продолжить → В корзину → Подтвердить

10.3. Сплатити на сайті

На сайті обрати пункт меню: Оплата услуг → Ввести сумму денег для платежа и ФИО

Обравши систему сплати натиснути Оплатить

Наверх